Historie

Platonselskabet (Nordisk selskab for antikkens idétradition) blev grundlagt d. 2. oktober 1970 på et møde for en kreds skandinaviske forskere i Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs lokaler i København. Til denne kreds hørte bl.a. de, der blev de første medlemmer af selskabets præsidium, professorerne Karsten Friis Johansen (København), Jonas Palm (Uppsala), Holger Thesleff (Helsingfors) og Egil A. Wyller (Oslo), samt den første generalsekretær, universitetslektor Leo Hjortsø (København). Selskabets første konference blev afholdt syv måneder senere, den 3-5. maj 1971, i samme lokaler. Ved denne lejlighed afholdtes også en stiftende generalforsamling, hvor selskabets statutter blev fastlagt. Disse statutter gælder i hovedsagen stadigt; der er kun vedtaget mindre ændringer i årenes løb.

Selskabets formål, som det oprindeligt blev formulereret, „at danne rammen for et arbejdsfællesskab for nordiske forskere inden for antikkens og middelalderens filosofi og idétradition,” gælder således endnu, og de to metoder til at opnå målet, der fremhæves i statutterne, dels de hvertandet år tilbagevendende konferencer, dels publikationsserien, er fortsat de dominerende indslag i selskabets virksomhed. Konferencerne – som med tiden har fået navn af symposier – er blevet afholdt regelmæssigt i ubrudt følge. Der var ikke fra begyndelsen nogen hensigt om, at der skulle publiceres rapporter fra konferencerne, men allerede efter den første konference fandt man det på sin plads at udgive udførlige referater af de foredrag, der blev afholdt, og der foreligger rapporter fra alle senere konferencer, som oftest udførlige om end i noget vekslende former.

Platonselskabets skriftserie rummer p.t. 17 bind, og der er planer om flere. Oprindeligt forudså man en mere omfattende udgivervirksomhed: Et nært, aktivt samarbejde indenfor selskabets netværk skulle gøre det muligt, og der blev nedsat en række komitéer til forskelige formål. Da virksomheden indenfor disse blev ubetydelig, blev de nedlagt ved generalforsamlingen i Lund i 1993. Skriftserien varetages nu af en redaktionskomité i samråd med præsidiet, og desuden benyttes muligheden for at nedsætte ad hoc-arbejdsgrupper til særlige opgaver.

Selskabets medlemmer kom oprindeligt fra Danmark, Finland, Norge og Sverige. Siden da er også islandske medlemmer kommet til; Island fik sæde i præsidiet ved generalforsamlingen i 2007. Efter tyve år nærmede medlemstallet sig den grænse, der er fastsat i statutterne (140). På forespørgsel fra præsidiet forud for symposiet 1993 valgte en række inaktive medlemmer at forlade selskabet og i 2015 blev grænsen hævet til 150 medlemmer; derved er der gjort plads for nye medlemmer, som præsidiet fortrinsvists har søgt blandt yngre akademikere.

En komplet liste over konferencer og konferencerapporter kan findes under Symposier, liste over udgivelser i Platonselskabets skriftserie findes under Publikationer.

Præsidiemedlemmer og generalsekretærer